Adatvédelmi és promóciós feltételek

Az AGM International Kft. által szervezett „„Xiaomit vettem, rollert nyertem!”
elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

 

 1. AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1.       Az AGM International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 170/C 1. em. 31.; cégjegyzékszám: 01-09-199916; adószám: 25104228-2-41, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékből legalább 1 (egy) darabot vásárolnak a Magyarország területén lévő, promócióban részt vevő Vodafone kereskedelmi egységében. A részt vevő üzletek egységes listája a www.vodafone.hu oldalon érhető el.

1.2.       Az Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező és az általa megbízott ügynökség látja el. Art Group Marketing Kft. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Duna sor 21, cégjegyzékszáma: 13-09-194140, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

1.3.       Az Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító, és az Alvállalkozói munkavállalói, szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

1.4.       A Résztvevők az Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják jelen Szabályzatban foglaltakat, ideértve az adatkezelésre és a sorsolásra vonatkozóan adott tájékoztatást is.

1.5.       A Résztvevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzatban foglaltakat, az Játék, valamint a sorsolás feltételeit.

1.6.       Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító jogosult őt a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül, azaz 2020. december 11. napjáig a regisztráció során megadott e-mail címen értesíteni a kisorsolás tényéről. A Résztvevő köteles az értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül, azaz 2021. január 11. napjáig visszaigazolni az értesítés kézhezvételét. A Résztvevő és a Lebonyolító kizárólag írásban előzetesen egyeztetnek a nyeremény kiszállításának helyéről és időpontjáról. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyeremény részére történő kézbesítése neki felróható módon meghiúsul, úgy a nyeremény kiszállítása második alkalommal már a Résztvevő költségére történik.

1.7.       A Szervező csak olyan Résztvevőnek adja át a nyereményt, aki az 1.6. pontban foglaltaknak megfelelően a nyereményről történő értesítést követő 30 (harminc) napon belül, azaz 2021. január 11. napjáig jelentkezik a nyeremény átvételére, továbbá rendelkezik érvényes regisztrációval, a vásárlás során részére átadott az elektronikus felületre jelen Szabályzatban foglaltak szerint a vásárlásról szóló, hitelesített szerződést megfelelően feltöltötte, valamint a 18. életévét betöltötte. A Résztvevőnek a nyeremény átadásakor a Lebonyolító részére hitelt érdemlő módon igazolni kell személyi és lakcím adatait, be kell mutatnia a vásárlás tényét igazoló, hitelesített szerződést, továbbá a kinyomtatott digitális sorsjegyet.

1.8.       Amennyiben a Résztvevőnek érvénytelen a regisztrációja, úgy tartaléknyertes sorsolása következik.

1.9.       Résztvevők tudomásul veszik, hogy érvénytelen regisztrációnak minősül: aki nem a 2. meghatározott terméket vásárolja meg, a helytelen, hiányos adatokkal történő regisztráció, aki a 18. életévét nem töltötte be, aki nem töltötte fel a jelen Szabályzatban meghatározott elektronikus felületre a hitelesített, vásárlást igazoló szerződést.

1.10.     Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Lebonyolítónak – a Résztvevő által a Lebonyolítónak megküldött, kisorsolásáról tényéről történő értesítés visszaigazolásától számított – 60 (hatvan) nap áll rendelkezésére a nyeremény kiszállítására.

 1. AZ JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

2.1.       Az Játékban – a Szervező rendelkezésére álló készlet erejéig – a 2020. november 2. 6:00:01 mp és 2020. november 30. 21:00:01 mp között a promócióban részt vevő Vodafone üzletekben, vagy a Vodafone hivatalos, www.shop.vodafone.hu online shopján keresztül megvásárolt, XIAOMI MI 10 T Pro megnevezésű termékek vesznek részt.

2.2.       A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékban való részvételt a készleten lévő promóciós termékek erejéig biztosítja.

 1. AZ JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.       Az Játék 2020. november 2. 6:00:01 mp és 2020. november 30. 18:00:01 mp között tart. Ennek megfelelően a 4.2.1. pont szerinti regisztráció megtételének határideje 2020. december 4. 18 óra 00 perc 01 másodperc.

 1. A REGISZTRÁCIÓ MECHANIZMUSA, A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

4.1.       Az Játék két szakaszból áll: (1) az első szakaszban a Résztvevők a 3. pontban megadott promóciós időszakban megvásárolják a promócióban résztvevő 2. pontban meghatározott terméket, valamint a vásárlást igazoló, hitelesített szerződés feltöltésével regisztrálnak a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/ elektronikus felületen (2) a második szakaszban pedig – az érvényes regisztrációval rendelkező Játékosok a 2020. december 9. napján 12.00-kor kezdődő sorsoláson vesznek részt, ahol a 400 db Mi Essential Elektromos Roller egyikét nyerhetik meg.

4.2.       A Játék időtartama alatt egy Résztvevő maximum 2 (kettő) termék vásárlását regisztrálhatja a 4.1. pontban részletezettek szerint.

4.3.       Az érvényes regisztrációt követő 2 (kettő) munkanapon belül a Résztvevő a regisztráció során általa megadott e-mail címére egy digitális sorsjegyet kap, amely a játékban való részvételét igazolja. A Résztvevő a részére megküldött digitális sorsjegyet az esetleges kisorsolása esetén a nyeremény átvételekor kinyomtatott formában köteles a Lebonyolító részére bemutatni.

 1. AZ JÁTÉK MECHANIZMUSA, NYEREMÉNYEK

5.1.       Minden Résztvevő, aki a promócióhoz csatlakozó Vodafone kereskedelmi egységekben vásárol a 2. pontban meghatározott termékből, a vásárláskor részére átadott, hitelesített szerződéssel részt vehet a Játékban. A termék vásárlásakor kapott , hiteles szerződés a Játékban való részvétel alapfeltétele.

5.2.       A bizonylat birtokában a Résztvevőnek regisztrálnia kell vásárlását a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/ honlapon. A regisztráció során a Résztvevőnek a következő adatokat kell megadnia:

(i)   Résztvevő teljes neve;

(ii)   Résztvevő e-mail címe;

(iii)  Résztvevő telefonszáma;

(iv)  Az esetleges kisorsolás esetére a nyeremény kiszállítása céljából a Résztvevő pontos lakcíme, illetve a kiszállítás helye;

(v)  a Résztvevő által megvásárolt promócióban részt vevő, 2. pontban meghatározott termék IMEI száma;

(vi)  a termék megvásárlását igazoló, hiteles szerződés feltöltése (a továbbiakban együtt: „Adatok”).

 

5.3.       A regisztrációt követően az Adatok ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben az ellenőrzést követően megállapítást nyer, hogy a regisztráció hiánytalan és érvényes, a Szervező 2 (kettő) munkanapon belül megküldi az érvényes regisztrációról szóló igazolást a Résztvevőnek.

 

5.4.       A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vásárlást igazoló, feltöltött szerződés nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, jogosult a Résztvevőket a Játékból utólag is kizárni.

 

5.5.       Az érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők közül kerül sor a nyertesek kisorsolására. Az érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők adatlapját a regisztrációra szolgáló elektronikus felület üzemeltetője külön-külön lezárt, sorszámmal ellátott borítékban megküldi a Lebonyolító részére. A Lebonyolító közjegyző jelenlétében a sorsolás megkezdése előtt ellenőrzi a sorszámok folyamatosságát, majd a lezárt borítékokat urnába helyezi. Ezt követően kerül sor – közjegyző jelenlétében a nyertesek, valamint tartaléknyertesek kisorsolására a jelen Szabályzat 6. pontjában foglaltak szerint.

 

5.6.       Az Játék ideje alatt az érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevők között az alábbi termékek kerülnek kisorsolásra: 400 (négyszáz) db. Xiaomi Essential Roller, melynek technikai részleteit az I. számú melléklet tartalmazza.

 

5.7.       Az 5.6. pontban meghatározott termékek készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át, és másra át nem ruházható.

 

5.8.       A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az 5.6. pontban meghatározott nyeremény kisorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor.

5.9.       A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Szabályzat sorsolással kapcsolatos feltételeit.

5.10.     A Szervező csak olyan Résztvevőknek adja át a nyereményt, mely Résztvevő a Lebonyolító részére hitelt érdemlő módon igazolja a személyi és lakcímadatait, a nyeremény átadása során az átvételi elismervényt kitölti, valamint bemutatja a Lebonyolító részére az eredeti vásárlást igazoló, hitelesített szerződést, illetve a digitális sorsjegy kinyomtatott példányát. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére sor kerüljön, melynek során a Résztvevő köteles Lebonyolító írásbeli megkeresésére kizárólag írásban megerősíteni a nyeremény kiszállításának helyét és idejét. Abban az esetben, ha a Résztvevő ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező, vagy a Lebonyolító és az általa igénybe vett alvállalkozó terhére nem értékelhető.

5.11.     Bármilyen módon hamisított vagy manipulált regisztrációk érvénytelenek, és nem vehetnek részt az Játékban. Az Játékban részt vevő blokkok érvényességével, valamint az Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szerződés tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a szerződés tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti szerződés felmutatja.

5.12.     A Szervező és Lebonyolító és az Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a promóció működtetése és a regisztrációk nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

5.13.     A regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt az Játékból kizárhatja a Szervező egyoldalú döntése alapján. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Résztvevőknek okoztak.

5.14.     A Szervező és az Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan regisztráció, szabálytalan Játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Résztvevők regisztrációját részben vagy egészben töröljék.

 1. A SORSOLÁS MÓDJA ÉS HELYSZÍNE

6.1.       Az 5.3. pont szerinti nyeremények sorsolására a Játék lezárását követően, 2020. december 9-én 12:00 órakor közjegyző jelenlétében kézi sorsolással kerül sor [•] Közjegyzői Irodája közjegyző munkatársának levezetésével

6.2.       A Lebonyolító a jelenleg kialakult COVID19 világjárványra tekintettel fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás nyilvánosságát – a Résztvevők személyes jelenléte helyett – live stream közvetítésen keresztül, a [•] oldalon biztosítsa. A sorsolás nyilvánosságának módjáról a Lebonyolító a Résztvevőket a sorsolás időpontját megelőzően a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/ oldalon tájékoztatja.

6.3.       Abban az esetben, amennyiben a díj nyertese nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek, illetve, ha a vásárlást igazoló, hiteles szerződést, valamint kinyomtatott digitális sorsjegyet nem tudja a Lebonyolító számára bemutatni, vagy a szerződés nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzítettnek, illetve a regisztráció hibásan van elvégezve, vagy a Résztvevő a 18. életévét nem töltötte be, úgy új sorsolásra kerül sor, mindaddig amíg egy érvényes nyertes kisorsolásra nem kerül. Az újra sorsolás maximuma 20 db lehet érvénytelen sorsolás esetén.

 1. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1.       A Szervező a nyeremény nyertesét a Résztvevő jelen Szabályzat szerinti kiválasztását követően kizárólag a regisztrációból kitűnő adat szerinti információból nyert bizonyítható módon, írásban értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére sor kerüljön, melynek során a Résztvevő köteles Lebonyolító írásbeli megkeresésére, írásban megerősíteni a nyeremény kiszállításának helyét és idejét. A nyeremény első alkalommal történő kiszállítása a Lebonyolító saját költsége. Abban az esetben, ha a Résztvevő ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező, vagy a Lebonyolító és az általa igénybe vett alvállalkozó terhére nem értékelhető.

7.2.       A Lebonyolító a jelenleg kialakult COVID19 világjárványra tekintettel fenntartja a jogot arra, hogy a Résztvevővel történő, előzetes, írásbeli egyeztetés alapján a nyeremény átadása során a 7.1. pontban foglaltaktól eltérjen, és a nyeremény átadására a Résztvevő személyes megjelenése útján kerüljön sor. Ebben az esetben a Lebonyolító a Résztvevőt előzetesen, írásban értesíti a nyeremény átvételének helyéről és idejéről.

7.3.       A Szervező a nyeremény nyertesének a nevét a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/nyertesek weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Résztvevők neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Résztvevő az Játékra történő jelentkezéssel és a regisztráció feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul, mivel ezen adatok a teljes azonosításra nem alkalmasak és nincsen promóciós célja.

7.4.       A Lebonyolító kizárja az Játékból azt, akinek részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy regisztrációt elvégző Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és az Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

7.5.       A Résztvevő által a regisztrációs során, továbbá a Lebonyolítóval történő, nyeremény átvételéről szóló, írásbeli egyeztetés során megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. ADÓZÁS

8.1.       A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy jelen Játék bejelentésköteles ajándéksorsolásnak minősül, mely a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991., évi, XXXIV. törvény 23.§ hatálya alá tartozik, ennek értelmében SZF02 nyomtatványon bejelentésre került a Szerencsejáték Felügyelet felé.

8.2.       A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Játék adóterheit, továbbá a nyeremények első alkalommal történő kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget az AGM International Kft. viseli. Minden egyéb esetlegesen felmerülő költség (pl. telefon, internet használata) a nyertes Játékosokat terhelik.

 1. INFORMÁCIÓ AZ JÁTÉKRÓL

9.1.       Az Játékról részletes információk a https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/ weboldalon érhetők el. Az Játékról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

9.2.       A Résztvevők az Játékkal és nyereménnyel kapcsolatos további információért – ideértve a részletes Szabályzat ismertetését is – a Lebonyolítóhoz fordulhatnak a roller@xiaomiofficial.hu ügyfélszolgálati e-mail címen.

 1. ADATVÉDELEM

Az adatkezelés célja és fogalma

10.1.     A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, az Játék során általa megadott személyes adatait a Lebonyolító az Játék lebonyolítása érdekében (nyertesek azonosítása, kapcsolatfelvétel és nyeremény átadása) kezelje.

10.2.     Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

10.3.     E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

10.4.     Az Játék lebonyolítása során a nyertes Résztvevők a nyeremény átvételekor nevük és lakóhelyük hivatalos igazolásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremény átvételét, továbbá kötelesek a Lebonyolító részére bemutatni a vásárlás tényét igazoló, hitelesített szerződés, illetve a Lebonyolító által a regisztrációt követően részükre megküldött, digitális sorsjegy kinyomtatott példányát. Az átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében.

 

10.5.     Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése a jelen szerződés I számú mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóba került szabályozásra, különös tekintettel a GDPR 13cikkelyére való tekintettel.

 

10.6.     A részletes adatkezelési tájékoztató a jelen Szabályzat I. számú mellékletét képezi.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.     A Játékban való részvétel bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező/Lebonyolító, illetve az Játékban résztvevő partnerek semmilyen felelősséget nem vállalnak, azt kifejezetten kizárják.

 

11.2.     A Szervező/Lebonyolító a vásárlások, nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

11.3.     A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét az Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

 

11.4.     A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Résztvevőket az https://xiaomiofficial.hu/vodafone-scooter-promocio/szabalyzat oldalon keresztül tájékoztatja.

 

11.5.     A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Játékból való kizáráshoz vezet, ha az Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

 

11.6.     A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén- vis major jelentése: Felek akaratán és érdekkörén kívül eső elháríthatatlan akadály- Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

11.7.     Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

11.8.     Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és az Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 

Budapest, 2020. november 2.

AGM International Kft.

Szervező

 1. számú Melléklet – Adatkezelési tájékoztató
 2. számú Melléklet – A nyeremény részletes leírása

 

 

 

Szabályzat 1. sz. melléklete

 

Adatkezelési tájékoztató

 

a GDPR adatvédelmi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

1.1.   Az adatkezelés célja és fogalma

A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében (kapcsolatfelvétel és termék átadása) kezelje. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Résztvevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

Az Játék lebonyolítása során a Résztvevők a termék átvételekor nevük és lakóhelyük hivatalos igazolásával, illetve aláírásukkal igazolják a termék átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

1.2.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Résztvevők hozzájárulásán alapul; az Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Résztvevő elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Résztvevőt felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás az Játékból való kizárást vonja maga után.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

1.3.   Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelésre jogosult a Lebonyolító és a Közjegyző, adatfeldolgozó a Lebonyolító és a Közjegyző. Az adatok megismerésére a Lebonyolítónak a Közjegyzőnek és az Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek a) az AGM International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 170/C 1. em. 31.; cégjegyzékszám: 01-09-199916; adószám: 25104228-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelői”)

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő” nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Lebonyolító – Art Group Marketing Kft. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Duna sor 21, cégjegyzékszáma: 13-09-194140) a Közjegyző és ezek felelős munkavállalói jogosultak.

 

1.4.   Adatkezelők által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

név                                                                                                 azonosítás

telefonszám                                                                                     kapcsolattartás

e-mail cím                                                                                        kapcsolattartás

Lakcím                                                                                            kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

1.5.   Az adatkezelés elvei és módja

1.5.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

1.5.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

1.5.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.5.4 Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

1.5.5 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas, egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

1.5.6 Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

1.5.7 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

1.5.8 Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza, azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

1.5.9 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

1.6.   Az adatkezelés időtartama

1.6.1 A megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb az Játék lezárásáig, a termék, valamint nyeremény átadásáig tart és ezután közjegyző jelenlétében megsemmisítésre kerül.

1.6.2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

1.6.3 A Szervező a személyes adatokat tartalmazó nyertes átvételi elismervényét legfeljebb az Játék lezárulását követő 6 év elteltéig kezeli.

 

1.7.   A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

1.7.1 A Résztvevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az roller@xiaomiofficial.hu e-mail címre küldött vagy a Lebonyolító székhelyére postai úton megküldött levelében. A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Résztvevők adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Résztvevők ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

1.7.2 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Játékból való kizáráshoz vezet, ha az Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

1.7.3 A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a roller@xiaomiofficial.hu e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

1.7.4 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

1.7.5 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.7.6 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

1.7.7 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

1.8.   Adatfeldolgozás

1.8.1 Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.

1.8.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2020. november 2. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

1.8.3 Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

1.8.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

1.9.   Adattovábbítási lehetőség

Jelen Játék esetében nincsen adattovábbítás.

 

1.10.  Egyéb rendelkezések

Azok, akik az Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • vásárlás, illetve nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza az Játék weboldalán (szöveges, képi és videós formában is), amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

A Szervező/Lebonyolító, illetve az Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

 

1.11.  Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

1.12.  Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Résztvevők jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Résztvevők bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Résztvevők választása szerint – a Résztvevők lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Résztvevők adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Résztvevők adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Résztvevők személyiségi jogát megsérti, a Résztvevő sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Résztvevők személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Résztvevők szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők a roller@xiaomiofficial.hu e-mail címen.

 

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat

 

 

Szabályzat 2. számú melléklete

A nyeremény részletes leírása

FŐDÍJ: Xiaomi Essential elektromos roller

Súly: 12 kg

Méretek: 1080x430x1140mm

Méretek Összehajtott állapotban: 1080x430x490mm

Kijelző: LED sebesség/töltöttség/távolság

és mód kijelzéssel

Motor teljesítmény: 250W

Maximális sebesség: 20KM/H

Féktáv: 110mm

Akkumulátor kapacitás: 5200mAh 187Wh

Utazási távolság: 20KM

Kompatibilitás: Android 4.3 or iOS 9.0 and above